amanda stratford


Eye-line

Eyeline 61 x 183cm SOLD

A-Highland-Bath

A Highland Bath 72 x 72cmSOLD

Highland-Fringe

Highland Fringe 61 x 122cm SOLD

Snowy-Snowy-Night

Snowy Snowy Night 72 x 72cm SOLD

Blue-Remembered-Horns

Blue Remembered Horns 61 x 122cm SOLD

On-the-Fringe

On the Fringe 72 x 72cm SOLD

Fringe-Benefits

Fringe Benefits 61 x 61cm SOLD

Blue-Grass

Blue Grass 72 x 72cm SOLD

Left-of-Centre

Left of Centre 61 x 183cm SOLD

On-Point

On Point 61 x 61cm SOLD

Shhh....Reading

Shhh....Reading 61 x 61cm SOLD

At-the-Top

At the Top 61 x 61cm SOLD

Damn-Tights

Damn Tights 61 x 183cm SOLD

This-is-a-hold-up-

This is a hold up? 183 x 61cm SOLD

Cow's-Lick

Cow's Lick 72 x 72cm SOLD

Red-Wall

Red Wall 61 x 183cm SOLD

Divine-Light

Divine Light 122 x 61cm SOLD

Retail-Therapy

Retail Therapy 122 x 61cm SOLD

Do-not-Disturb

Do Not Disturb 122 x 61cm SOLD

Bookends-for-web

Bookend 61 x 122cm SOLD

Horn-rimmed-for-web

Horn-rimmed 61 x 183cm SOLD

Lost-in-the-Caribbean

Lost in the Caribbean 122 x 61cm SOLD

Moody-Ram

Moody Ram 61 x 183cm SOLD

Puerto-Rico

Puerto Rico 122 x 61cm

Queuing-for-take-off

Queuing for Take Off 61 x 183cm SOLD

Ole-Blue-Eyes

Ole Blue Eyes 61 x 61cm SOLD

Sitting-at-the-top-in-shoes

Sitting Pretty 183 x 61cm SOLD

Sitting-at-the-top-in-boots

Sitting at the Top 183 x 61cm SOLD

All-Undone

All Undone 183 x 61cm SOLD

Clowning-Around

Clowning Around 122 x 50cm SOLD

The-Hunt

The Hunt 30 x 140cm SOLD

The-Shoot

The Shoot 30 x 140cm SOLD

Flamingo-for-web

Flamingo 183 x 60cm SOLD

Hen-Night

Hen Night 61 x 61cm SOLD

Rams-at-Sunset

Rams at Sunset 61 x 183cm SOLD

Poppies-for-web

Poppies 122 x 61cms SOLD

Sunflower-with-pink-heart

Sunflower 72 x 72cm SOLD

Sunflower-waking

Sunflower 72 x 72cm SOLD

Daisy-for-web

Daisy 72 x 72cm SOLD

Cool-Flock

Cool Flock 61 x 183cm SOLD

Snoozing-Ram

Snoozing Ram 61 x 183cm SOLD